หมวดหมู่: โครงการและกิจกรรม 2565

โครงการ 1: สัปดาห์ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 15ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
aritadmin

ภาพกิจกรรม (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม การดำเนินงาน ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
aritadmin