หมวดหมู่: โครงการและกิจกรรม 2565

โครงการ 11 : บริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เพื่อซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับ การใช้งาน
aritadmin

โครงการ 10 : ซ่อมบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

การซ่อมบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อีกทั้งอาคารเรียนและสถานที่ที่มีความต้องการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย
aritadmin

โครงการ 9 : เช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วงจรสำรอง)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (Uninet) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบวงจรอินเทอร์เน็ตหลัก การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรหลักเพียงเส้นทางเดียวอาจเกิดความเสี่ยงในการใช้งานได้ หากเส้นทางหลักมีปัญหาถูกตัดขาดก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อและใช้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องหาเส้นทางสำรอง หรือวงจรอินเทอร์เน็ตสำรองอย่างน้อย 1 วงจร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
aritadmin

โครงการ 8 : บริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย

จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
aritadmin

โครงการ 7 : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีความทันสมัยและหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
aritadmin

โครงการ 6 : บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib

บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัติโนมัติ WALAI AUTOLIB
aritadmin

โครงการ 5 : บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ มาใช้ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณและความจำเป็น
aritadmin

โครงการ 4 : บริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ : บริการวิชาการโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ ขึ้นในวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
aritadmin

โครงการ 3: โครงการส่งเสริมการอ่านปี 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ใช้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ที่มียอดการยืมหนังสือภายในห้องสมุดสูงที่สุด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่านแห่งปี
aritadmin

โครงการ 2 : ทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-11 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2565
aritadmin