หมวดหมู่: ประกาศ

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญบุคคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง
aritadmin

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
aritadmin

ประกาศ: นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 18 total views,  1 views today . . … <p class="link-more"><a href="http://arit.sskru.ac.th/arit2023/2023/01/20/%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "ประกาศ: นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"</span></a></p>
aritadmin

การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
aritadmin