หมวดหมู่: ประกาศ

ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญบุคคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง
aritadmin

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
aritadmin

การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
aritadmin