เตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 9

ทีมงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ร่วมกับฝ่ายโสตของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ