โครงการ 4 : บริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ : บริการวิชาการโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ ขึ้นในวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
aritadmin

โครงการ 3: โครงการส่งเสริมการอ่านปี 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ใช้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ที่มียอดการยืมหนังสือภายในห้องสมุดสูงที่สุด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่านแห่งปี
aritadmin

โครงการ 2 : ทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดโครงการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-11 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2565
aritadmin

โครงการ 1: สัปดาห์ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 15ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
aritadmin

ภาพกิจกรรม (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม การดำเนินงาน ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
aritadmin