โครงการ 14 : ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานและการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ / เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการดำเนินงานที่ยุติธรรม โปร่งใส และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
aritadmin

โครงการ 13 : พัฒนาบุคลากร

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะด้านการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้/เพื่อให้หน่วยงานทราบผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ /สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในองค์กร
aritadmin

โครงการ 12 : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบของสำนัก/สถาบัน เพื่อให้หน่วยงานทราบผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ และเพื่อพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
aritadmin

โครงการ 11 : บริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เพื่อซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับ การใช้งาน
aritadmin

โครงการ 10 : ซ่อมบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

การซ่อมบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อีกทั้งอาคารเรียนและสถานที่ที่มีความต้องการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย
aritadmin

โครงการ 9 : เช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (วงจรสำรอง)

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (Uninet) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบวงจรอินเทอร์เน็ตหลัก การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรหลักเพียงเส้นทางเดียวอาจเกิดความเสี่ยงในการใช้งานได้ หากเส้นทางหลักมีปัญหาถูกตัดขาดก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อและใช้บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องหาเส้นทางสำรอง หรือวงจรอินเทอร์เน็ตสำรองอย่างน้อย 1 วงจร เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
aritadmin

โครงการ 8 : บริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย

จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
aritadmin

โครงการ 7 : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีความทันสมัยและหลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
aritadmin

โครงการ 6 : บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib

บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัติโนมัติ WALAI AUTOLIB
aritadmin

โครงการ 5 : บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ มาใช้ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณและความจำเป็น
aritadmin