โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ”

โครงการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ" ให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
aritadmin

โครงการปันการอ่าน: วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ส่งมอบ หนังสือปันการอ่าน ณ พื้นที่การเรียนรู้ Co-Learning Space ณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
aritadmin

การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
aritadmin

โครงการ 21 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)โครงการ 22

(1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลเสื่องข้าว (2)ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลศรีโนนงาม
aritadmin

โครงการ 20 : โครงการ 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส ร่วมกันจัดทำ 5ส. ภายในสำนักวิทยบริการฯ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
aritadmin

โครงการ 19 : การจัดการความรู้ด้านการใช้ google app เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ google สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ /เพื่อให้มีระบบการทำงาน มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น/ เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดี ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
aritadmin

โครงการ 18 : โครงการประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เพื่อให้บุคลากรภายในสำนักฯ รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2565/ เพื่อให้บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำความรู้ และนโยบายที่ได้รับมาปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ / เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร
aritadmin

โครงการ 17 : อบรมการใช้ E-mail ของ Microsoft และระบบ One Drive (สำหรับบุคลากร)

เพื่อให้ผู้บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม / เพื่อให้บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
aritadmin

โครงการ 16 : อบรมการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทสายสนับสนุน)

เพื่อให้บุคากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่างาน การกำหนดกรอบของตำแหน่งและระดับตำแหน่งเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้/เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
aritadmin

โครงการ 15: การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
aritadmin