ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญบุคคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ปฎิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง
aritadmin

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
aritadmin

โครงการปันการอ่าน: คณะพยาบาลศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบหนังสือปันการอ่าน พร้อมสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่คณะพยาบาลศาสตร์
aritadmin

รับมอบนิตยสารรายเดือน ทางอีศาน ปีที่11 ฉบับที่ 129 เดือนมกราคม 2566

อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์ มอบนิตยสารรายเดือน ทางอีศาน ปีที่11 ฉบับที่ 129 เดือนมกราคม 2566
aritadmin

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล พ.ศ. 2566

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
aritadmin