สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566

 106 total views,  1 views today

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฏา โพนแก้ว เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษา หารือ และร่วมกันพิจารณาจัดทำประกาศและคำสั่ง ดังนี้

-จัดทำประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2566

-จัดทำประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 และ

-จัดทำคำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่กำหนด  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้

Categories: