สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566
Sarunyawee Kuntawee

แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แนะนำวารสารออกให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 .
Sarunyawee Kuntawee

เตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 9

ทีมงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ร่วมกับฝ่ายโสตของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ