ประกาศ: การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ