โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ”

Loading

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30- 12.10 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานเปิดพิธีโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ” ให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Categories: