โครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ”

โครงการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าในสายวิชาชีพ" ให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
aritadmin

โครงการปันการอ่าน: วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ส่งมอบ หนังสือปันการอ่าน ณ พื้นที่การเรียนรู้ Co-Learning Space ณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
aritadmin

การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
aritadmin