โครงการ 18 : โครงการประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565