โครงการ 6 : บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib