โครงการ 10 : ซ่อมบำรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย