โครงสร้างการบริหาร

Loading

.

.

.

โครงสร้างการบริหาร

 • ผศ.ดร.เจษฎา โพนแก้ว
  ผู้อำนวยการสำนัก
  • ดร. กริชบดินทร์ ผิวหอม
   รองผู้อำนวยการสำนัก
  • นางลำพึง บัวจันอัฐ
   หัวหน้าสำนักงาน
   • นางสาวเริงใจ เขียวอ่อน
    หัวหน้างานวิทยบริการ
   • นายไพบูลย์ คำเสียง
    หัวหน้างานเครือข่ายฯ
   • นางสาววรรณิดา ดวงมณี
    หัวหน้างานบริหารทั่วไป
   • นายวัชรา ทองวิเศษ
    หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • นายวัณณุวรรธน์ พิรมรัมย์
    หัวหน้างานนวัตกรรมฯ

.

.

.