ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 112 total views,  1 views today

.

.

.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปรัชญา

“ศูนย์การเรียนรู้ ควบคู่บริการ เชี่ยวชาญนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด”

พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่ Smart University
  2. สนับสนุนการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านดิจิทัล แก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างคุ้มค่า
  3. ส่งเสริม พัฒนาและบริการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็วโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ :

1. โครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย รวดเร็ว  ปลอดภัย  เชื่อถือถือได้ สอดคล้องการเป็น Smart University

2. นักศึกษา บุคลากร มีสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล     

3. นักศึกษา บุคลากรมีขีดความสามารถด้านการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการศึกษา

4. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ (Platform) และใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการ แบบมีส่วนร่วมสู่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น

5. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจ  ประทับใจ องค์กรต้นแบบ  และยึดหลักธรรมาภิบาล

.

.

.