งานที่เปิดให้บริการ

 384 total views,  1 views today

งานที่เปิดให้บริการ

งานบริการห้องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 • บริการดูแลห้องคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
 • บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 • บริการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. http://202.29.57.207/ms_user/new/s_data.php
  ให้บริการระบบยืนยันตัวตนเพื่อขอรับ Username และ Password Email Microsoft และ Google ของมหาวิทยาลัย
 2. ศูนย์พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล http://dcert.sskru.ac.th/
  2.1 Digital Cert SSKRU
  http://202.29.57.206:8555/login
  2.2 จัดทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีผ่านระบบทดสอบดังนี้
  IC3GS6
  DLBaseline
 3. บริการอีเมล์มหาวิทยาลัย
  – Microsoft365
  – Google
  นำเข้าบัญชีอีเมล์เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาใหม่
  แก้ไขบัญชีอีเมล์เพิ่มเติม
  ให้คำปรึกษาวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
  ให้คำแนะนำในการโอนย้ายข้อมูลด้วย Mover.io
  ให้คำแนะนำการยืนยันตัวตนด้วย Microsoft Authenticator (MFA)
 4. บริการให้คำปรึกษาในออกแบบเว็บไซต์สำหรับองค์กร และหน่วยงาน
 5. แนะนำการใช้งาน Microsoft365, Microsoft Teams
งานบริการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • บริการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
 • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
 • บริการยืมคืนทรัพยาการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการห้องมินิเธียร์เตอร์
 • บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย