ผลการดำเนินงาน 2565

 102 total views,  2 views today

.

.

.

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2564

2) สรุปการผลการดำเนินการด้านงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) สถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

annualreport2556_compressed