ประวัติความเป็นมา

Loading

.

.

.

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไปของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการจัดตั้ง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมเรียกว่า “ห้องสมุดโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษ” เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ณ อาคารโรงรถชั่วคราว และได้มีย้ายอาคารหลายครั้ง ดังนี้ เดือนตุลาคม พ.ศ 2542 ย้ายมาที่อาคารเรียนชั่วคราว 1 ปัจจุบันห้องประชุม 103 เดือนเมษายน พ.ศ 2545 – พ.ศ 2548 ย้ายมาประจำอยู่ที่อาคารหอสมุดซึ่งเป็นอาคารเอกเทศขั้นเดียว อยู่ติดกับอาคารสำนักงานอธิการบดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2548 ย้ายมาประจำอยู่ ณ อาคารบรรณ ราชนครินทร์โดยได้เปิดให้บริการเพียงชั้นเดียว คือบริเวณชั้น 2 ขณะนั้นเรียกว่า“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งจัดเป็นสัดส่วนตามงานต่างๆ ดังนี้ ประตูทางเข้าออก เคาน์เตอร์ให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ มุมวารสาร มุมสืบค้นข้อมูล ซึ่งมีเครื่องให้บริการจำนวน 3 เครื่อง มุมที่จัดเรียงหนังสือ ตั้งแต่หมวด 000- 900 ไปจนถึง หนังสืออ้างอิง/วิจัย/วิทยานิพนธ์/นวนิยาย/เรื่องสั้น และหนังสือสำหรับเยาวชน และมียังห้องให้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 67 เครื่อง ห้องโสตทัศนศึกษา มีเครื่องให้บริการสื่อโสต จำนวน 20 เครื่อง

ต่อมาในปี 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริการงานใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเดิมจาก “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ” (อยู่ภายใต้งานบริการการศึกษา) วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ได้ขยายห้องสมุดขึ้นบริเวณ ชั้น 3 อาคารเดียวกันคืออาคารบรรณราชนครินทร์ และได้มีการเปลี่ยนแปลงห้องต่างๆ ภายใน ชั้น 2 ดังนี้ ห้องโสตทัศนศึกษา ได้ดัดแปลงเป็นห้องสำหรับเด็กห้องอินเทอร์เน็ตดัดแปลงเป็นห้องสำหรับวารสาร และมุมวารสารเดิมได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นชั้นวางเอกสารตำราสำหรับ Text book ส่วนบริเวณ ชั้น 3 ได้แบ่งสัดส่วนให้มีห้องศูนย์ ศรีสะเกษศึกษา ห้องเอกสารตำราวิทยานิพนธ์/วิจัย และหนังสืออ้างอิง ห้องค้นคว้าสำหรับกลุ่ม มุมให้บริการโซน Note book จัดมุมสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต วันที่ 21 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 คณะ 1 วิทยาลัย 2 สำนักฯ ซึ่งห้องสมุดอยู่ภายใต้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และได้เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและในเดือนสิงหาคม 2557 ได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการห้องสมุดเพิ่มอีก 1 ชั้น คือ ชั้น 5 ซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ต สื่อโสตทัศนศึกษา ห้องประชุมกลุ่มย่อยห้องชมภาพยนต์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการกว่า 160 เครื่อง และในเดือนมกราคม 2560 ได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มอีก 1 ชั้น คือ ชั้น 1 โดยทำการย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ห้องสำหรับเด็ก นวนิยาย วารสารและบริการตรวจทางเข้า-ออกลงมาให้บริการในบริเวณ ชั้น 1 และในวันที่ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ จากเดิม กลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ยกให้ขึ้นเป็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงาน 5 งาน ดังนี้ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานวิทยบริการ 3) งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตั้ง : เลขที่ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์/ โทรสาร : 0 4561 7984
เพจสำนัก : https://www.facebook.com/ARITSSKRU