คณะกรรมการประจำสำนักฯ

Loading

.

.

.

คณะกรรมการประจำสำนักฯ

ผศ.ดร.เจษฎา  โพนแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานคณะกรรมการ

ผศ.ดร.พรทิพา  ดำเนิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.กชกร เจตินัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
กรรมการ

นายไพบูลย์ คำเสียง
หัวหน้างานเครือข่ายฯ
กรรมการ

นางลำพึง บัวจันอัฐ
หัวหน้างานสำนักงาน
กรรมการและเลขานุการ