ข้อมูลอาคาร

Loading

.

.

.

พื้นที่ให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์มีทั้งสิ้นจำนวน 5 ชั้น โดยในแต่ละชั้นจัดพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

บริเวณ ชั้น 1บริเวณชั้น 2
1. บริการเครื่องสืบค้น  (OPAC)
2. บริการทรัพยากรสารสนเทศ
      – หนังสือหมวด 000 ความรู้ทั่วไป
      – หนังสือหมวด 100 ปรัชญา
      – หนังสือหมวด 200 ศาสนา
      – หนังสือหมวด 300 สังคมศาสตร์
      – หนังสือหมวด 400 ภาษาศาสตร์
      – หนังสือหมวด 500 วิทยาศาสตร์1. บริการเครื่องสืบค้น  (OPAC)
2. บริการทรัพยากรสารสนเทศ
      – หนังสือหมวด 000 ความรู้ทั่วไป
      – หนังสือหมวด 100 ปรัชญา
      – หนังสือหมวด 200 ศาสนา
      – หนังสือหมวด 300 สังคมศาสตร์
      – หนังสือหมวด 400 ภาษาศาสตร์
      – หนังสือหมวด 500 วิทยาศาสตร์บริเวณชั้น 4บริเวณชั้น 5
1. บริการ Zone notebook
2. บริการทรัพยากรสารสนเทศ
    – หนังสือหมวด 700 ศิลปะ
      และนันทนาการ
    – หนังสือหมวด 800 วรรณคดี
    – หนังสือหมวด 900 ประวัติศาสตร์
    – หนังสือ Text book 
    – หนังสือ วิจัย/วิทยานิพนธ์ 
1. บริการอินเทอร์เน็ต
2. บริการ Zone notebook
3. บริการสื่อโสตทัศนศึกษา
4. บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย
5. บริการห้องชมภาพยนตร์ (มินิเธียเตอร์)